Miscellaneous: Liu Wentao, Shi Zhiying, Gao Lei, Liu Xinyi, Tan Tian, He Xiangyu, Li Shurui, Wang Haiyang, Zhai Liang, Xie Fan, Liu Shiyuan, Jian Ce, Wang Qiang, Wang Tuo, Li Liao, Gao Ludi, Wang Lingjie, Yang Jian b.1982, Qin Jun, Zhang Zipiao, Tong Wenmin
Miscellaneous: A White Space Odyssey
Shot on May 25, 2019

Share