Miscellaneous: Zheng Lu, Liu Xin, Li Weiyi, Long Iris, Etsu Egami, He Zike, Sun Xiaotian
Miscellaneous: r=a(1-sinθ)
Shot on Sep 1, 2018

Share