Space view: He Xiangning Art Museum
On-scene: Wei Guangqing Art Exhibition
Shot on Dec 16, 2007

Share