noseries:

Adé revenants (Egoun goun)

Artist: Jérémy Demester
installation | sequins, appliqués and embroaderies on fabrics | each:1465x1460x1030mm | 2019

Exhibitions

JEREMY DEMESTER - OUIDAH | 2020.03.14 - 2020.05.30 | Galerie Max Hetzler (Bleibtreustraße 45)(Berlin, Germany)

Share