Miscellaneous: Li Shuang b.1957, Qu Leilei, Huang Rui, He Baosen, Wu Hung, Guo Weiqi, Holly Roussell
Shot on Dec 20, 2019

Share