Miscellaneous: Dai Guangyu, Zhang Hua b.1979, Zhou Bin, Liu Chengying, Zha Changping, Chen Mo, Zhu Gang, Yin Xiaofeng, Zeng Xun
Miscellaneous: From Streets to Methodology - Performance Art in Southwest Area of China Since 2008
Shot on 1998

Share