Shi Jindian is an artist.
Shi Jindian is an artist.