Shi Yanliang is an artist.
Shi Yanliang is an artist.