Ligia Lewis is an artist.
Ligia Lewis is an artist.