Hu Xiangqian is an artist.
Hu Xiangqian is an artist.