Liu Guoqiang b.1988 is an artist.
Liu Guoqiang b.1988 is an artist.