Tsuyoshi Hisakado is an artist.
Tsuyoshi Hisakado is an artist.