Alina Szapocznikow is an artist.
Alina Szapocznikow is an artist.