Wang Shaoqiang is an artist and a curator.
Wang Shaoqiang is an artist and a curator.