Thomas Joshua Cooper is an artist.
Thomas Joshua Cooper is an artist.