Huang Yuxing is an artist.
Huang Yuxing is an artist.