Tan Yongqing is an artist.
Tan Yongqing is an artist.