Huang Yin a.k.a. Huang Ying, is an artist.
Huang Yin a.k.a. Huang Ying, is an artist.