Thomas Lanigan-Schmidt is an artist.
Thomas Lanigan-Schmidt is an artist.