Qian Yongning is an artist.
Qian Yongning is an artist.