Truong Cong Tung a.k.a. Trương Công Tùng, is an artist.
Truong Cong Tung a.k.a. Trương Công Tùng, is an artist.