Amarsaikhan Namsraijav is an artist.
Amarsaikhan Namsraijav is an artist.