Zhu Xinjian is an artist.
Zhu Xinjian is an artist.