Guo Zhenjiang is an artist.
Guo Zhenjiang is an artist.