Zhu Yingying is an artist.
Zhu Yingying is an artist.