Wang Jianwei is an artist and a curator.
Wang Jianwei is an artist and a curator.