Zhang Yinghong is an artist.
Zhang Yinghong is an artist.