Liu Xiaojiang is an artist.
Liu Xiaojiang is an artist.