Nara Yoshitomo is an artist.
Nara Yoshitomo is an artist.