Tang Yongxiang is an artist.
Tang Yongxiang is an artist.