Guo Xi & Zhang Jianling a.k.a. The Grand Voyage, is an artist group.
Guo Xi & Zhang Jianling a.k.a. The Grand Voyage, is an artist group.