Shao Yixiao is an artist.
Shao Yixiao is an artist.