Shi Yingqian is an artist.
Shi Yingqian is an artist.