Huang Xiaoliang is an artist.
Huang Xiaoliang is an artist.