Chou Ching-Hui is an artist.
Chou Ching-Hui is an artist.