Wang Yi is an artist and a curator.
Wang Yi is an artist and a curator.