Zhang Yinliang is an artist.
Zhang Yinliang is an artist.