Wang Guoqiang is an artist.
Wang Guoqiang is an artist.