Yuan Ziqiang is an artist.
Yuan Ziqiang is an artist.