Zhang Yuxing is an artist.
Zhang Yuxing is an artist.