Yang Yingsheng is an artist.
Yang Yingsheng is an artist.