Zhao Yiqian is an artist.
Zhao Yiqian is an artist.