Wang Yingying is an artist.
Wang Yingying is an artist.