Tan Guo-Liang is an artist.
Tan Guo-Liang is an artist.