Tan Xiaoshi is an artist.
Tan Xiaoshi is an artist.