Shi Hui is an artist and a curator.
Shi Hui is an artist and a curator.