Huang Jingyuan is an artist.
Huang Jingyuan is an artist.