Mesaru Takanashi 又名 丁文父, 是一位艺术家。
Mesaru Takanashi 又名 丁文父, 是一位艺术家。